Logowanie:

Informacje dotyczące matur
Informacje

Matura 2024

wicedyrektor odpowiedzialny za matury: Małgorzata Ochmann
matura@zsme.pl

informacja z dnia 10.07.2024

Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy

https://oke.jaworzno.pl/www3/2024/07/08/wglad-do-pracy-egzaminacyjnej-po-egzaminie-maturalnym-2024/

Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy można złożyć od 9 lipca 2024 r.

Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy należy złożyć za pośrednictwem aplikacji elektronicznej (https://ziu.gov.pl/zdajacy/wnioski/wglad/).

Wglądy do sprawdzonych i ocenionych prac odbywać się będą w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4 oraz w ATElier Kultury w Jaworznie, ul. Mickiewicza 2 – obok budynku OKE w Jaworznie.

§  Informacja o terminie i miejscu wglądu zostanie przekazana za pomocą SMS-a/E-mail na numer telefonu/adres E-mail podany we wniosku – w ciągu 5 dni roboczych od daty rejestracji wniosku.

§  We wglądzie uczestniczyć może Absolwent.

§  Na wgląd należy zgłosić się z dokumentem tożsamości  ze zdjęciem.

§  Przed wglądem prosimy zapoznać się z zasadami wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

§  Zasady oceniania zadań dostępne są na stronach: FORMUŁA 2023 lub FORMUŁA 2015

§  Podczas dokonywania wglądu dozwolone jest fotografowanie pracy egzaminacyjnej.

§  Podczas wglądów zabronione jest korzystanie z własnych materiałów piśmienniczych.informacja z dnia 10.07.2024

Termin poprawkowy

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej
i pisemnej oraz jednego dodatkowego, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej na poziomie podstawowym, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

1. część pisemna — 20 sierpnia 2024 r. (wtorek, godz. 9:00)

2. część ustna — 21 sierpnia 2024 r. (zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7) najpóźniej do 16 lipca br. 


informacja z dnia 10.07.2024

Wyniki egzaminu maturalnego 2024

9 lipca br. od godz. 8:30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login
i hasło (obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym przez dyrektorów szkół) lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w macierzystych szkołach zdających 9 lipca 2024 r.  w godzinach 13:00-15:00. W kolejnych dniach w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-15:00.


informacja z dnia 02.05.2024

Przypominam, że matury zaczynają się 7 maja.

Maturzysto!!!

Bądź w szkole o 8:30 (30 minut przed egzaminem).  Pamiętaj, zabierz ze sobą:  - długopisy z czarnym wkładem (minimum 2 sztuki) - dowód osobisty (ewentualnie inny dokument ze zdjęciem i nr pesel) - małą butelkę wody mineralnej. 

Na matematykę: przybory i materiały pomocnicze: *zabierz ze sobą:  - linijka - cyrkiel - KALKULATOR PROSTY (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, ewentualnie procenty i pierwiastki kwadratowe z liczb) *zapewnia szkoła: wybrane wzory matematyczne.

Na salę nie wnosimy żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (smartphonów, smartwatch, słuchawek itp.), do waszej dyspozycji są w dalszym ciągu szafki na korytarzach - telefony w szafkach proszę wyłączyć, nie tylko wyciszyć.informacja z dnia 05.04.2024

INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY POSIADAJĄ DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE ICH DO OTRZYMANIA DYPLOMU ZAWODOWEGO NA POZIOMIE TECHNIKA

1. W 2024 r. absolwenci każdego typu szkoły nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli posiadają: 

1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo 

2) dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo 

3) świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (wyłącznie lub łączone ze świadectwem czeladniczym) ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo 

4) certyfikaty kwalifikacji zawodowych (wyłącznie lub łączone ze świadectwem czeladniczym) ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo 

5) świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji zawodowych, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, umożliwiające uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. 

2. Osoby, o których mowa w pkt 2.6.1., w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazują fakt posiadania dokumentów wymienionych w pkt 2.6.1. 

3. Osoby, o których mowa w pkt 2.6.1., w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego mogą zadeklarować przystąpienie do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. 

4. Absolwent, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 23 kwietnia 2024 r. uzyskał dokumenty wymienione w pkt 2.6.1., może złożyć dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi OKE, do którego składał deklarację maturalną, pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. 

Pisemną informację (załącznik 5c) należy złożyć nie później niż do 23 kwietnia 2024 r

Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację do dyrektora OKE. 

5. Jeżeli absolwent wniósł (do 7 marca 2024 r.) opłatę za przystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a następnie spełnił warunek, o którym mowa w pkt 2.6.4., wówczas dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwalnia z urzędu tego absolwenta z tej opłaty, a wniesioną opłatę zwraca na numer konta wskazany przez absolwenta.
informacja z dnia 22.11.2023

Matury próbne: 20, 22, 24 listopad 2023
wszystkie informacje w zastępstwach
Piątoklasiści - To jest dla Was, aby się sprawdzić. POWODZENIA!!!

informacja z dnia 20.09.2023

Wyszukiwarka studiów.

Zapraszam Was na stronę: edukacja.gov.pl 

Celem nowej wyszukiwarki jest dostarczenie uczniom szkół ponadpodstawowych narzędzia z pomocą, którego już na etapie składania wstępnej deklaracji maturalnej będą mogli sprawdzić kryteria rekrutacji na wymarzone kierunki studiów i zgodnie z nimi świadomie wybrać przedmioty maturalne, których zdanie otworzy im podwoje uczelni.

Więcej informacji w piśmie Ministra Edukacji i Nauki - plik poniżej "wyszukiwarka studiów"


informacja z dnia 18.09.2023


MATURALNA DEKLARACJA WSTĘPNA - termin do 2 października 2023 - instrukcja poniżej.

UZUPEŁNIENIE!!

2 październik - to jest ostateczny termin ustawowy złożenia deklaracji

27 wrzesień - termin przesłania wypełnionego pdf na: matura@zsme.pl

28 i 29 wrzesień - wydrukowane deklaracje sprawdzacie jeszcze raz i odręcznie podpisujecie.


W plikach poniżej została umieszczona deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego dla uczniów klas 5T. 

Proszę plik pobrać na komputer i dopiero otworzyć w programie Acrobat Reader. 

Nie wypełniamy pliku w przeglądarce ani w telefonie. 

W zakresie podstawowym zaznaczyć krzyżyki przy przedmiotach obowiązkowych, proszę określić zdawany język obcy np. angielski, niemiecki itp. 

W zakresie rozszerzonym wymagany jest minimum jeden przedmiot. 

Jak ktoś ma opinie z PPP, orzeczenie - zaznacza odpowiednio dostosowania.

Tak wypełniony plik nazywamy odpowiednio i tytuł wiadomości:

(Klasa-Nazwisko-Imię) np. 4TA-Kowalski-Jan

Następnie wysyłamy go na adres e-mail: matura@zsme.pl


informacja z dnia 12.09.2023

Uczniowie klas 5TA8, 5TB8, 5TC8, 5TD8

Tutaj znajdziecie wszystkie informacje dotyczące organizacji i przeprowadzenia 
egzaminu maturalnego w maju 2024.

Zapraszam również na stronę internetową: 
CKE 
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/
OKE Jaworzno 
https://oke.jaworzno.pl/www3/egzamin-maturalny/em2015/komunikaty-egzamin-maturalny/Pliki do pobrania
Harmonogram Matur
Przybory matura
Dostosowania matura
Lista zadań jawnych - Język Polski matura
INFORMACJA O ORGANIZACJI MATURA 2024
Olimpiady zwalniające z matury
Informacja na spotkanie z rodzicami - Matura 2024 - wrzesień 2023

Hasło do pliku

wyszukiwarka studiów
Informacja dla uczniów - Matura 2024 - spotkanie wrzesień 2023

Hasło do pliku

5TA8_matura

Hasło do pliku

5TB8_matura

Hasło do pliku

5TC8_matura

Hasło do pliku

5TD8_matura

Hasło do pliku

procedury dla zdających
załącznik 7 - termin poprawkowy sierpień 2024